Có 1 kết quả:

shǎo xuǎn

1/1

shǎo xuǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(literary) a little while