Có 1 kết quả:

shǎo liàng

1/1

shǎo liàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a smidgen
(2) a little bit
(3) a few