Có 1 kết quả:

shǎo jiàn

1/1

shǎo jiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) soon
(2) a short while
(3) a narrow gap
(4) slightly better (state of health)