Có 1 kết quả:

shǎo qǐng ㄕㄠˇ ㄑㄧㄥˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) in a short while
(2) presently