Có 1 kết quả:

shǎo qǐng

1/1

shǎo qǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) in a short while
(2) presently