Có 1 kết quả:

jiān jiào

1/1

jiān jiào

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

kêu inh ỏi, kêu điếc tai

Từ điển Trung-Anh

(1) to screech
(2) to shriek