Có 1 kết quả:

jiān dǐng

1/1

jiān dǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pointed object
(2) cusp
(3) pinnacle
(4) steeple