Có 1 kết quả:

chén wù

1/1

chén wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cloud of dust
(2) smog