Có 1 kết quả:

shàng qiě

1/1

shàng qiě

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (not) even
(2) yet
(3) still