Có 1 kết quả:

yóu jiā lì

1/1

yóu jiā lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

eucalyptus (loanword)