Có 1 kết quả:

jiù yè lǜ

1/1

jiù yè lǜ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

employment rate