Có 1 kết quả:

jiù yì

1/1

jiù yì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be killed for a righteous cause
(2) to die a martyr