Có 1 kết quả:

jiù shì lùn shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to discuss sth on its own merits
(2) to judge the matter as it stands