Có 1 kết quả:

jiù bàn

1/1

jiù bàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to act as companion