Có 1 kết quả:

jiù biàn

1/1

jiù biàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) at sb's convenience
(2) in passing
(3) while doing it