Có 1 kết quả:

jiù shì shuō

1/1

jiù shì shuō

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) in other words
(2) that is