Có 1 kết quả:

jiù yè jī huì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) employment opportunity
(2) job opening