Có 1 kết quả:

jiù yè lǜ

1/1

jiù yè lǜ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

employment rate