Có 1 kết quả:

jiù zhe

1/1

jiù zhe

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to be next to (colloquial)