Có 1 kết quả:

jiù zhí

1/1

jiù zhí

giản thể

Từ điển phổ thông

nhậm chức, giữ chức

Từ điển Trung-Anh

(1) to take office
(2) to assume a post