Có 1 kết quả:

jiù zhí diǎn lǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

inauguration