Có 1 kết quả:

jiù zhí yǎn shuō

1/1

Từ điển Trung-Anh

inaugural speech