Có 1 kết quả:

jiù fàn

1/1

jiù fàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to submit
(2) to give in