Có 1 kết quả:

jiù zhěn

1/1

jiù zhěn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to see a doctor
(2) to seek medical advice