Có 1 kết quả:

jiù yī

1/1

jiù yī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to receive medical treatment