Có 1 kết quả:

gān gà

1/1

gān gà

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. đi khập khễnh
2. rắc rối