Có 1 kết quả:

shī wèi sù cān

1/1

shī wèi sù cān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to hold a sinecure (idiom)