Có 1 kết quả:

chǐ zi

1/1

chǐ zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) rule
(2) ruler (measuring instrument)
(3) CL:把[ba3]