Có 2 kết quả:

ㄋㄧˊㄋㄧˋ
Âm Pinyin: ㄋㄧˊ, ㄋㄧˋ
Tổng nét: 5
Bộ: shī 尸 (+2 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái:
Nét bút: フ一ノノフ
Thương Hiệt: SP (尸心)
Unicode: U+5C3C
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: nặc, nật, nệ, ni
Âm Nôm: này, nầy, , ni, nơi
Âm Nhật (onyomi): ニ (ni)
Âm Nhật (kunyomi): あま (ama)
Âm Hàn: ,
Âm Quảng Đông: nei4

Tự hình 3

Dị thể 4

Một số bài thơ có sử dụng

1/2

ㄋㄧˊ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nữ sư

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Tên núi “Ni Khâu” 尼丘 núi Ni Khâu, đức Khổng mẫu (Nhan thị) cầu nguyện ở núi ấy sinh ra đức Khổng Tử, nên mới đặt tên ngài là Khâu.
2. (Danh) Sư nữ, phiên âm tiếng Phạn là “tỉ-khiêu-ni” 比丘尼 nghĩa là vị sư nữ đã thụ giới cụ túc (400 điều giới), tục gọi là “ni cô” 尼姑.
3. (Danh) Họ “Ni”.
4. Một âm là “nệ”. (Động) Ngăn cản. ◎Như: “nệ kì hành” 尼其行 ngăn cản không cho đi. § Còn đọc là “nặc”.
5. Lại một âm là “nật”. (Tính) Thân gần. Cũng như chữ 昵.

Từ điển Trung-Anh

(1) Buddhist nun
(2) (often used in phonetic spellings)

Từ ghép 458

Ā bǐ xī ní yà 阿比西尼亚Ā bǐ xī ní yà 阿比西尼亞Ā bǐ xī ní yà Guān huà 阿比西尼亚官话Ā bǐ xī ní yà Guān huà 阿比西尼亞官話Ā bǐ xī ní yà rén 阿比西尼亚人Ā bǐ xī ní yà rén 阿比西尼亞人Ā duō ní sī 阿多尼斯ā ěr bā ní yà 阿尔巴尼亚ā ěr bā ní yà 阿爾巴尼亞Ā ěr bā ní yà rén 阿尔巴尼亚人Ā ěr bā ní yà rén 阿爾巴尼亞人Ā gé ní Dí 阿格尼迪Ā hēi mén ní dé Wáng cháo 阿黑門尼德王朝Ā hēi mén ní dé Wáng cháo 阿黑门尼德王朝Ā mǎ ní 阿玛尼Ā mǎ ní 阿瑪尼Ā měi ní yà 阿美尼亚Ā měi ní yà 阿美尼亞ā mó ní yà 阿摩尼亚ā mó ní yà 阿摩尼亞ā mó ní yà shuǐ 阿摩尼亚水ā mó ní yà shuǐ 阿摩尼亞水ā ní lín 阿尼林Āī lā tuō sè ní sī 埃拉托塞尼斯Àì ào ní yà Hǎi 愛奧尼亞海Àì ào ní yà Hǎi 爱奥尼亚海Àì gé ní sī · Shǐ mò tè lái 艾格尼丝史沫特莱Àì gé ní sī · Shǐ mò tè lái 艾格尼絲史沫特萊Àì shā ní yà 愛沙尼亞Àì shā ní yà 爱沙尼亚Ān dōng ní 安东尼Ān dōng ní 安東尼Ān dōng ní yǔ Kè lì ào pèi tè lā 安东尼与克莉奥佩特拉Ān dōng ní yǔ Kè lì ào pèi tè lā 安東尼與克莉奧佩特拉Ān nà · Kǎ liè ní nà 安娜卡列尼娜Àò ěr bā ní 奥尔巴尼Àò ěr bā ní 奧爾巴尼Àò ěr dé ní Dǎo 奥尔德尼岛Àò ěr dé ní Dǎo 奧爾德尼島Bā ní yà Lú kǎ 巴尼亚卢卡Bā ní yà Lú kǎ 巴尼亞盧卡Bān chán É ěr dé ní 班禅额尔德尼Bān chán É ěr dé ní 班禪額爾德尼Bèi lú sī kē ní 貝盧斯科尼Bèi lú sī kē ní 贝卢斯科尼Běn ní dí 本尼迪bǐ jī ní 比基尼Bǐ jī ní Dǎo 比基尼岛Bǐ jī ní Dǎo 比基尼島bǐ jiān ní 比坚尼bǐ jiān ní 比堅尼bǐ qiū ní 比丘尼Bì ní ào fū 毕尼奥夫Bì ní ào fū 畢尼奧夫Bì ní ào fū dài 毕尼奥夫带Bì ní ào fū dài 畢尼奧夫帶Bīn xī fǎ ní yà 宾夕法尼亚Bīn xī fǎ ní yà 宾西法尼亚Bīn xī fǎ ní yà 賓夕法尼亞Bīn xī fǎ ní yà 賓西法尼亞Bīn xī fǎ ní yà Dà xué 宾夕法尼亚大学Bīn xī fǎ ní yà Dà xué 賓夕法尼亞大學Bīn xī fǎ ní yà zhōu 宾夕法尼亚州Bīn xī fǎ ní yà zhōu 賓夕法尼亞州Bō lǐ ní xī yà 玻里尼西亚Bō lǐ ní xī yà 玻里尼西亞Bō lì ní xī yà 波利尼西亚Bō lì ní xī yà 波利尼西亞bō lì ní xī yà 玻利尼西亚bō lì ní xī yà 玻利尼西亞Bō měi lā ní yà 波美拉尼亚Bō měi lā ní yà 波美拉尼亞Bō shì ní yà 波士尼亚Bō shì ní yà 波士尼亞bō sī ní yà 波斯尼亚bō sī ní yà 波斯尼亞Bō sī ní yà hé Hēi sài gē wéi nà Gòng hé guó 波斯尼亚和黑塞哥维那共和国Bō sī ní yà hé Hēi sài gē wéi nà Gòng hé guó 波斯尼亞和黑塞哥維那共和國Bō sī ní yà yǔ 波斯尼亚语Bō sī ní yà yǔ 波斯尼亞語Bó ěr ní 伯尔尼Bó ěr ní 伯爾尼Bó luó bēn ní sā 伯罗奔尼撒Bó luó bēn ní sā 伯羅奔尼撒Bó luò ní yà 博洛尼亚Bó luò ní yà 博洛尼亞Bù lái ní 布莱尼Bù lái ní 布萊尼bù lǎng ní 布朗尼Bù lǐ tǎn ní 布里坦尼Bù liè tǎ ní 佈列塔尼Bù liè tǎ ní 布列塔尼Bù lún ní 布伦尼Bù lún ní 布倫尼Bù ní yà bìng dú 布尼亚病毒Bù ní yà bìng dú 布尼亞病毒Chē ěr ní xuě fū sī jī 車爾尼雪夫斯基Chē ěr ní xuě fū sī jī 车尔尼雪夫斯基Dá dá ní ěr Hǎi xiá 达达尼尔海峡Dá dá ní ěr Hǎi xiá 達達尼爾海峽Dá ní yà 达尼亚Dá ní yà 達尼亞Dān ní 丹尼Dān ní ěr 丹尼尔Dān ní ěr 丹尼爾Dān ní sī 丹尼斯Dàn ní shēng 但尼生Dí shì ní 迪士尼Dí shì ní Lè yuán 迪士尼乐园Dí shì ní Lè yuán 迪士尼樂園Dí sī ní 迪斯尼Dí sī ní Lè yuán 迪斯尼乐园Dí sī ní Lè yuán 迪斯尼樂園Dì fú ní 蒂芙尼Dì lè ní ān Hǎi 第勒尼安海Dù bù luó fū ní kè 杜布罗夫尼克Dù bù luó fū ní kè 杜布羅夫尼克Duō mǐ ní jiā 多米尼加Duō mǐ ní jiā Gòng hé guó 多米尼加共和国Duō mǐ ní jiā Gòng hé guó 多米尼加共和國Duō mǐ ní jiā Lián bāng 多米尼加联邦Duō mǐ ní jiā Lián bāng 多米尼加聯邦Duō mǐ ní kè 多米尼克Duō míng ní jiā 多明尼加Duō míng ní jiā Gòng hé guó 多明尼加共和国Duō míng ní jiā Gòng hé guó 多明尼加共和國è ěr ní nuò xiàn xiàng 厄尔尼诺现象è ěr ní nuò xiàn xiàng 厄爾尼諾現象Fǎ shǔ Bō lì ní xī yà 法属波利尼西亚Fǎ shǔ Bō lì ní xī yà 法屬波利尼西亞Fēi ní kè sī 菲尼克斯féi ní jī 腓尼基fēn ní 芬尼fēng zǔ ní qì 風阻尼器fēng zǔ ní qì 风阻尼器Fú jí ní yà 佛吉尼亚Fú jí ní yà 佛吉尼亞Fú jí ní yà 弗吉尼亚Fú jí ní yà 弗吉尼亞Fú jí ní yà zhōu 弗吉尼亚州Fú jí ní yà zhōu 弗吉尼亞州Gē bái ní 哥白尼Gē ní sī bǎo 哥尼斯堡Gé lín ní zhì 格林尼治Gé lín ní zhì běn chū zǐ wǔ xiàn 格林尼治本初子午線Gé lín ní zhì běn chū zǐ wǔ xiàn 格林尼治本初子午线Gé lín ní zhì Biāo zhǔn shí jiān 格林尼治标准时间Gé lín ní zhì Biāo zhǔn shí jiān 格林尼治標準時間Gé luó zī ní 格罗兹尼Gé luó zī ní 格羅茲尼hā ní 哈尼Hā ní zú 哈尼族Hǎi ní gēn 海尼根Hàn ní bá 汉尼拔Hàn ní bá 漢尼拔Hé ní ā lā 荷尼阿拉Hóng hé Hā ní zú Yí zú zì zhì zhōu 紅河哈尼族彞族自治州Hóng hé Hā ní zú Yí zú zì zhì zhōu 红河哈尼族彝族自治州Huò ní yà lā 霍尼亚拉Huò ní yà lā 霍尼亞拉Jī ní xì shù 基尼係數Jī ní xì shù 基尼系数Jī sāng jiā ní 基桑加尼Jí lā ní 吉拉尼Jí ní sī 吉尼斯Jí ní xì shù 吉尼係數Jí ní xì shù 吉尼系数Jiā lì fú ní yà 加利福尼亚Jiā lì fú ní yà 加利福尼亞Jiā lì fú ní yà Dà xué 加利福尼亚大学Jiā lì fú ní yà Dà xué 加利福尼亞大學Jiā lì fú ní yà Dà xué Luò shān jī Fēn xiào 加利福尼亚大学洛杉矶分校Jiā lì fú ní yà Dà xué Luò shān jī Fēn xiào 加利福尼亞大學洛杉磯分校Jiā lì fú ní yà Lǐ gōng Xué yuàn 加利福尼亚理工学院Jiā lì fú ní yà Lǐ gōng Xué yuàn 加利福尼亞理工學院Jiā lì fú ní yà zhōu 加利福尼亚州Jiā lì fú ní yà zhōu 加利福尼亞州Jiā tài luó ní yà 加泰罗尼亚Jiā tài luó ní yà 加泰羅尼亞Jiā zī ní 加兹尼Jiā zī ní 加茲尼Jiā zī ní shěng 加兹尼省Jiā zī ní shěng 加茲尼省Jiān ní xì shù 坚尼系数Jiān ní xì shù 堅尼係數Jiāng chéng Hā ní zú Yí zú Zì zhì xiàn 江城哈尼族彝族自治县Jiāng chéng Hā ní zú Yí zú Zì zhì xiàn 江城哈尼族彞族自治縣Jié fū · Jīn ní 傑夫金尼Jié fū · Jīn ní 杰夫金尼Jié kuí lín · Kěn ní dí 傑奎琳肯尼迪Jié kuí lín · Kěn ní dí 杰奎琳肯尼迪Kǎ lā shí ní kē fū 卡拉什尼科夫Kǎ lì duō ní yà 卡利多尼亚Kǎ lì duō ní yà 卡利多尼亞kǎ ní dīng 卡尼丁Kǎ tǎ ní yà 卡塔尼亚Kǎ tǎ ní yà 卡塔尼亞Kǎ xī ní 卡西尼Kǎ xiān ní 卡仙尼Kǎi fǎ láo ní yà 凯法劳尼亚Kǎi fǎ láo ní yà 凱法勞尼亞Kǎi ní ēn 凯尼恩Kǎi ní ēn 凱尼恩Kē ní sài kè 科尼賽克Kē ní sài kè 科尼赛克Kē shí tú ní chá 科什图尼察Kē shí tú ní chá 科什圖尼察Kè xī mǎ ní huā yuán 客西馬尼花園Kè xī mǎ ní huā yuán 客西马尼花园Kè xī mǎ ní yuán 客西馬尼園Kè xī mǎ ní yuán 客西马尼园Kěn ní dí 肯尼迪Kěn ní dí Háng tiān Zhōng xīn 肯尼迪航天中心Kěn ní dí jiǎo 肯尼迪角kěn ní yà 肯尼亚kěn ní yà 肯尼亞Kù ěr ní kē wá 库尔尼科娃Kù ěr ní kē wá 庫爾尼科娃Lā fū sāng jiǎ ní 拉夫桑賈尼Lā fū sāng jiǎ ní 拉夫桑贾尼Lā hè màn ní nuò fū 拉赫曼尼諾夫Lā hè màn ní nuò fū 拉赫曼尼诺夫Lā Kē lǔ ní yà 拉科魯尼亞Lā Kē lǔ ní yà 拉科鲁尼亚lā ní yà 拉尼娅lā ní yà 拉尼婭Lái bù ní cí 莱布尼茨Lái bù ní cí 萊布尼茨Lái bù ní zī 莱布尼兹Lái bù ní zī 萊布尼茲Lán bó jī ní 兰博基尼Lán bó jī ní 蘭博基尼Lán pí ní 蓝毗尼Lán pí ní 藍毗尼liǎn jī ní 脸基尼liǎn jī ní 臉基尼Liú ní wāng 留尼汪Liú ní wàng 留尼旺Luó mǎ ní yà 罗马尼亚Luó mǎ ní yà 羅馬尼亞mǎ dīng ní 馬丁尼mǎ dīng ní 马丁尼Mǎ gá ěr ní 馬噶爾尼Mǎ gá ěr ní 马噶尔尼Mǎ gá ěr ní shǐ tuán 馬噶爾尼使團Mǎ gá ěr ní shǐ tuán 马噶尔尼使团Mǎ jiá ěr ní 馬戛爾尼Mǎ jiá ěr ní 马戛尔尼Mǎ jiá ěr ní shǐ tuán 馬戛爾尼使團Mǎ jiá ěr ní shǐ tuán 马戛尔尼使团Mǎ kě ní 馬可尼Mǎ kě ní 马可尼Mǎ ní 玛尼Mǎ ní 瑪尼Mǎ ní lā 馬尼拉Mǎ ní lā 马尼拉Mǎ ní lā Dà xué 馬尼拉大學Mǎ ní lā Dà xué 马尼拉大学Mǎ ní tuō bā 馬尼托巴Mǎ ní tuō bā 马尼托巴Mǎ tí ní kè 馬提尼克Mǎ tí ní kè 马提尼克Mǎ tiān ní 馬天尼Mǎ tiān ní 马天尼Màn ní tuō bā 曼尼托巴Máo lǐ tǎ ní yà 毛里塔尼亚Máo lǐ tǎ ní yà 毛里塔尼亞Máo lì tǎ ní yà 茅利塔尼亚Máo lì tǎ ní yà 茅利塔尼亞měi ní ěr bìng 美尼尔病měi ní ěr bìng 美尼爾病Mǐ tè · Luó mǔ ní 米特罗姆尼Mǐ tè · Luó mǔ ní 米特羅姆尼Mì kè luó ní xī yà 密克罗尼西亚Mì kè luó ní xī yà 密克羅尼西亞Míng ní ā bō lì sī 明尼阿波利斯Míng ní sū dá 明尼苏达Míng ní sū dá 明尼蘇達Míng ní sū dá zhōu 明尼苏达州Míng ní sū dá zhōu 明尼蘇達州Mó ní 摩尼Mó ní jiào 摩尼教Mò jiāng Hā ní zú Zì zhì xiàn 墨江哈尼族自治县Mò jiāng Hā ní zú Zì zhì xiàn 墨江哈尼族自治縣Mò luó ní 莫罗尼Mò luó ní 莫羅尼Mò luò ní 莫洛尼Mò ní kǎ · Lái wēn sī jī 莫尼卡莱温斯基Mò ní kǎ · Lái wēn sī jī 莫尼卡萊溫斯基Mò suǒ lǐ ní 墨索里尼Mù ní hēi 慕尼黑nà ní 納尼nà ní 纳尼Nà ní yà 納尼亞Nà ní yà 纳尼亚Nà ní yà Chuán qí 納尼亞傳奇Nà ní yà Chuán qí 纳尼亚传奇Nà sā ní ěr · Huò sāng 納撒尼爾霍桑Nà sā ní ěr · Huò sāng 纳撒尼尔霍桑nán jī ní 男基尼Nèi tǎ ní yà hú 內塔尼亞胡Nèi tǎ ní yà hú 内塔尼亚胡Ní bù jiǎ ní sā 尼布甲尼撒ní gé luó 尼格罗ní gé luó 尼格羅ní gū 尼姑ní gǔ dīng 尼古丁ní lóng 尼龍ní lóng 尼龙ní lóng dā kòu 尼龍搭釦ní lóng dā kòu 尼龙搭扣Níng ěr Hā ní zú Yí zú Zì zhì xiàn 宁洱哈尼族彝族自治县Níng ěr Hā ní zú Yí zú Zì zhì xiàn 寧洱哈尼族彞族自治縣ōu ní 欧尼ōu ní 歐尼Pà gé ní ní 帕格尼尼Pà ní bā tè 帕尼巴特pán ní xī lín 盘尼西林pán ní xī lín 盤尼西林Pèi pí ní áng 佩皮尼昂Pǔ ěr Hā ní zú Yí zú Zì zhì xiàn 普洱哈尼族彝族自治县Pǔ ěr Hā ní zú Yí zú Zì zhì xiàn 普洱哈尼族彞族自治縣Pǔ qì ní 普契尼qí kūn gǔ ní yà bìng dú 奇昆古尼亚病毒qí kūn gǔ ní yà bìng dú 奇昆古尼亞病毒qí kūn gǔ ní yà rè 奇昆古尼亚热qí kūn gǔ ní yà rè 奇昆古尼亞熱Qiē ní 切尼Sà dīng ní yà Dǎo 萨丁尼亚岛Sà dīng ní yà Dǎo 薩丁尼亞島Sāng tuō lǐ ní Dǎo 桑托里尼岛Sāng tuō lǐ ní Dǎo 桑托里尼島sēng ní 僧尼Shā kuí ěr · Àò ní ěr 沙奎尔奥尼尔Shā kuí ěr · Àò ní ěr 沙奎爾奧尼爾Shèng Ān dōng ní ào 圣安东尼奥Shèng Ān dōng ní ào 聖安東尼奧Shèng Ān duō ní táng qū 圣安多尼堂区Shèng Ān duō ní táng qū 聖安多尼堂區Shèng dàn ní 圣但尼Shèng dàn ní 聖但尼Shǐ pǔ ní kè 史普尼克Shì jiā móu ní 释迦牟尼Shì jiā móu ní 釋迦牟尼Shì jiā móu ní fó 释迦牟尼佛Shì jiā móu ní fó 釋迦牟尼佛Sī léi bù léi ní chá 斯雷佈雷尼察Sī léi bù léi ní chá 斯雷布雷尼察Sī luò wéi ní yà 斯洛維尼亞Sī luò wéi ní yà 斯洛维尼亚Sī luò wén ní yà 斯洛文尼亚Sī luò wén ní yà 斯洛文尼亞Sī luò wén ní yà Gòng hé guó 斯洛文尼亚共和国Sī luò wén ní yà Gòng hé guó 斯洛文尼亞共和國Sī luò wén ní yà yǔ 斯洛文尼亚语Sī luò wén ní yà yǔ 斯洛文尼亞語Sī pǔ tè ní kè 斯普特尼克Sū ní tè yòu qí 苏尼特右旗Sū ní tè yòu qí 蘇尼特右旗Sū ní tè zuǒ qí 苏尼特左旗Sū ní tè zuǒ qí 蘇尼特左旗Suǒ ěr rén ní qín 索尔仁尼琴Suǒ ěr rén ní qín 索爾仁尼琴Suǒ ní 索尼Tǎ sī màn ní yà 塔斯曼尼亚Tǎ sī màn ní yà 塔斯曼尼亞Tǎ sī màn ní yà Dǎo 塔斯曼尼亚岛Tǎ sī màn ní yà Dǎo 塔斯曼尼亞島Tài tǎn ní kè Hào 泰坦尼克号Tài tǎn ní kè Hào 泰坦尼克號Tài tè sī · Ān dé luò ní kè sī 泰特斯安德洛尼克斯Tǎn gá ní kā 坦噶尼喀Tǎn gá ní kā Hú 坦噶尼喀湖Tǎn sāng ní yà 坦桑尼亚Tǎn sāng ní yà 坦桑尼亞Tǎn shàng ní yà 坦尚尼亚Tǎn shàng ní yà 坦尚尼亞Tè lì ní dá 特立尼达Tè lì ní dá 特立尼達Tè lì ní dá hé Duō bā gē 特立尼达和多巴哥Tè lì ní dá hé Duō bā gē 特立尼達和多巴哥Tiě dá ní Hào 鐵達尼號Tiě dá ní Hào 铁达尼号tiě sā luó ní jiā 帖撒罗尼迦tiě sā luó ní jiā 帖撒羅尼迦Tiě sā luó ní jiā hòu shū 帖撒罗尼迦后书Tiě sā luó ní jiā hòu shū 帖撒羅尼迦後書Tiě sā luó ní jiā qián shū 帖撒罗尼迦前书Tiě sā luó ní jiā qián shū 帖撒羅尼迦前書Tū ní sī 突尼斯Tū ní sī shì 突尼斯市Tū ní xī yà 突尼西亚Tū ní xī yà 突尼西亞tuó luó ní 陀罗尼tuó luó ní 陀羅尼Wēi ní sī 威尼斯Wēi ní sī Shāng rén 威尼斯商人Wéi jí ní yà 維吉尼亞Wéi jí ní yà 维吉尼亚Wéi jí ní yà Zhōu 維吉尼亞州Wéi jí ní yà Zhōu 维吉尼亚州wéi ní lún 維尼綸wéi ní lún 维尼纶Wéi ní xióng 維尼熊Wéi ní xióng 维尼熊Wēn ní bó 温尼伯Wēn ní bó 溫尼伯Xī dé ní 悉德尼Xī dé ní 西德尼Xī Fú jí ní yà 西弗吉尼亚Xī Fú jí ní yà 西弗吉尼亞Xī Fú jí ní yà zhōu 西弗吉尼亚州Xī Fú jí ní yà zhōu 西弗吉尼亞州xī ní 悉尼Xī sī tǎ ní 西斯塔尼Xī wàn ní 西万尼Xī wàn ní 西萬尼Xí dé ní 席德尼Xiǎo xióng Wéi ní 小熊維尼Xiǎo xióng Wéi ní 小熊维尼Xīn Kā lǐ duō ní yà 新喀里多尼亚Xīn Kā lǐ duō ní yà 新喀里多尼亞Xuān ní shī 軒尼詩Xuān ní shī 轩尼诗Xùn ní 逊尼Xùn ní 遜尼Xùn ní pài 逊尼派Xùn ní pài 遜尼派Yà bǐ lì ní 亚比利尼Yà bǐ lì ní 亞比利尼Yà měi ní yà 亚美尼亚Yà měi ní yà 亞美尼亞Yē gē ní yǎ 耶哥尼雅Yī ní tè 伊尼特Yī ní yà sī 伊尼亚斯Yī ní yà sī 伊尼亞斯Yī ní yī dé 伊尼伊德Yī sī pà ní ào lā 伊斯帕尼奥拉Yī sī pà ní ào lā 伊斯帕尼奧拉yìn dù ní xī yà 印度尼西亚yìn dù ní xī yà 印度尼西亞Yìn dù ní xī yà yǔ 印度尼西亚语Yìn dù ní xī yà yǔ 印度尼西亞語yìn ní 印尼Yìn ní dùn 印尼盾Yōu ní kē 优尼科Yōu ní kē 優尼科Yuán jiāng Hā ní zú Yí zú Dǎi zú Zì zhì xiàn 元江哈尼族彝族傣族自治县Yuán jiāng Hā ní zú Yí zú Dǎi zú Zì zhì xiàn 元江哈尼族彞族傣族自治縣Zhèn yuán Yí zú Hā ní zú Lā hù zú Zì zhì xiàn 鎮沅彞族哈尼族拉祜族自治縣Zhèn yuán Yí zú Hā ní zú Lā hù zú Zì zhì xiàn 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县Zhòng ní 仲尼Zhū lì yà ní 朱利亚尼Zhū lì yà ní 朱利亞尼Zhuó ní 卓尼Zhuó ní xiàn 卓尼县Zhuó ní xiàn 卓尼縣zǔ ní 阻尼

ㄋㄧˋ

phồn & giản thể

Từ điển Thiều Chửu

① Ni khâu 尼丘 núi Ni-khâu, đức Khổng-mẫu (Nhan thị) cầu nguyện ở núi ấy sinh ra đức Khổng-tử, nên mới đặt tên ngài là Khâu.
② Sư nữ, tiếng Phạm là tỉ khiêu ni nghĩa là vị sư nữ đã thụ giới cụ túc (400 điều giới), tục gọi là ni cô.
③ Một âm là nệ. Ngăn cản, như nệ kì hành 尼其行 ngăn không cho đi lên, có nơi đọc là nặc.
④ Lại một âm là nật. Thân gần. Cũng như chữ 昵.

Từ điển Trần Văn Chánh

Thân gần (như 昵, bộ 日).

Từ điển Trần Văn Chánh

① Ni, ni cô, sư cô, sư nữ;
② Tên núi: 尼丘 Núi Ni Khâu;
③ [đọc nệ, nặc] (văn) Ngăn cản: 尼其行 Ngăn không cho đi lên.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gần. Sát gần — Ngừng lại. Thôi — Một âm là Ni. Xem Ni.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng chỉ người đàn bà đi tu — Một âm là Nật. Xem Nật. » Kìa như mấy kẻ tăng ni, thôi tuần cúng Phật, lại khi vào hè « ( Gia huấn ca ).