Có 1 kết quả:

Ní cǎi

1/1

Ní cǎi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Friedrich Nietzsche (1846-1900), German philosopher