Có 1 kết quả:

Ní hè lǔ

1/1

Ní hè lǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Jawaharlal Nehru (1889-1964), Indian politician, first prime minister 1947-1964