Có 1 kết quả:

ní lóng

1/1

ní lóng

phồn thể

Từ điển phổ thông

ni-lông

Từ điển Trung-Anh

nylon (loanword)