Có 1 kết quả:

jìn yì wù

1/1

jìn yì wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to fulfill one's duty
(2) to work without asking for reward