Có 1 kết quả:

jìn huān ér sàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to disperse after a happy time (idiom)
(2) everyone enjoys themselves to the full then party breaks up