Có 1 kết quả:

jìn zhí

1/1

jìn zhí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to discharge one's duties
(2) conscientious