Có 2 kết quả:

wěi

1/2

wěi

phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Đuôi. ◎Như: “ngư vĩ” 魚尾 đuôi cá.
2. (Danh) Phần cuối. ◎Như: “niên vĩ” 年尾 cuối năm, “thủ vĩ bất ứng” 首尾不應 đầu cuối chẳng ứng nhau.
3. (Danh) Sao “Vĩ”, một ngôi sao trong nhị thập bát tú.
4. (Danh) Lượng từ: đơn vị đếm số con cá. ◎Như: “nhất vĩ ngư” 一尾魚 một con cá.
5. (Tính) Thuộc về phần cuối, phía sau. ◎Như: “vĩ thanh” 尾聲 đoạn nhạc cuối.
6. (Tính) Lẻ, còn lại. ◎Như: “vĩ số” 尾數 số lẻ, “vĩ khoản” 尾款 khoản tiền còn dư lại.
7. (Động) Đuổi theo sau. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Tân lang xuất, kiến tân phụ huyễn trang, xu chuyển xá hậu. Nghi nhi vĩ chi” 新郎出, 見新婦炫裝, 趨轉舍後. 疑而尾之 (Tân lang 新郎) Chú rể ra, thấy cô dâu trang phục lộng lẫy, rảo bước quành ra sau nhà, sinh nghi nên theo sau.
8. (Động) Chim muông giao phối. ◇Liệt Tử 列子: “Hùng thư tại tiền, tư vĩ thành quần” 雄雌在前, 孳尾成群 (Hoàng đế 黃帝) Con trống con mái từ trước, giao phối sinh sôi thành bầy.

Từ điển Thiều Chửu

① Ðuôi.
② Cuối, như thủ vĩ bất ứng 首尾不應 đầu cuối chẳng ứng nhau.
③ Sao vĩ, một ngôi sao trong nhị thập bát tú.
④ Số cuối.
⑤ Theo sau.
⑥ Vụn vặt.
⑦ Chim muông giao tiếp nhau.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Đuôi: 豬尾巴 Đuôi lợn (heo);
② (Phần) cuối: 從頭到尾 Từ đầu chí cuối; 首尾不應 Đầu cuối không ứng nhau;
③ Số cuối;
④ Vụn vặt;
⑤ Đuổi, theo sau: 尾其後 Đuổi theo sau;
⑥ (loại) Con (cá): 三尾鯉魚 Ba con cá chép; 金魚雨尾 Hai con cá vàng;
⑦ [Wâi] Sao Vĩ (một ngôi sao trong nhị thập bát tú);
⑧ 【交尾】giao vĩ [jiao wâi] Nhảy đực.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái đuôi của loài vật. Tục ngữ: » Nhất thủ nhì vĩ « — Phần cuối. Phần đuôi — Đi theo sau — Tên một ngôi sao trong Nhị thập bát tú.

Từ điển Trung-Anh

(1) tail
(2) remainder
(3) remnant
(4) extremity
(5) sixth of the 28 constellations
(6) classifier for fish

Từ ghép 441

bái bān wěi liǔ yīng 白斑尾柳莺bái bān wěi liǔ yīng 白斑尾柳鶯bái é yuán wěi hù 白額圓尾鸌bái é yuán wěi hù 白额圆尾鹱bái guān cháng wěi zhì 白冠長尾雉bái guān cháng wěi zhì 白冠长尾雉bái guān yàn wěi 白冠燕尾bái hóu hóng wěi qú 白喉紅尾鴝bái hóu hóng wěi qú 白喉红尾鸲bái hóu shàn wěi wēng 白喉扇尾鶲bái hóu shàn wěi wēng 白喉扇尾鹟bái hóu zhēn wěi yǔ yàn 白喉針尾雨燕bái hóu zhēn wěi yǔ yàn 白喉针尾雨燕bái jǐng cháng wěi zhì 白頸長尾雉bái jǐng cháng wěi zhì 白颈长尾雉bái méi shàn wěi wēng 白眉扇尾鶲bái méi shàn wěi wēng 白眉扇尾鹟bái tóu yìng wěi yā 白头硬尾鸭bái tóu yìng wěi yā 白頭硬尾鴨bái wěi dì yā 白尾地鴉bái wěi dì yā 白尾地鸦bái wěi hǎi diāo 白尾海雕bái wěi hǎi diāo 白尾海鵰bái wěi lán dì qú 白尾蓝地鸲bái wěi lán dì qú 白尾藍地鴝bái wěi lán xiān wēng 白尾蓝仙鹟bái wěi lán xiān wēng 白尾藍仙鶲bái wěi méng 白尾鸏bái wěi méng 白尾鹲bái wěi shāo hóng zhì 白尾梢虹雉bái wěi shī 白尾鳾bái wěi shī 白尾䴓bái wěi yào 白尾鷂bái wěi yào 白尾鹞bái yāo chā wěi hǎi yàn 白腰叉尾海燕bān bèi dà wěi yīng 斑背大尾莺bān bèi dà wěi yīng 斑背大尾鶯bān bèi yàn wěi 斑背燕尾bān wěi chéng yù 斑尾塍鷸bān wěi chéng yù 斑尾塍鹬bān wěi juān jiū 斑尾鵑鳩bān wěi juān jiū 斑尾鹃鸠bān wěi lín gē 斑尾林鴿bān wěi lín gē 斑尾林鸽bān wěi zhēn jī 斑尾榛雞bān wěi zhēn jī 斑尾榛鸡běi cháng wěi shān què 北長尾山雀běi cháng wěi shān què 北长尾山雀běi hóng wěi qú 北紅尾鴝běi hóng wěi qú 北红尾鸲cáng tóu lù wěi 藏头露尾cáng tóu lù wěi 藏頭露尾chā wěi ōu 叉尾鷗chā wěi ōu 叉尾鸥chā wěi tài yáng niǎo 叉尾太阳鸟chā wěi tài yáng niǎo 叉尾太陽鳥cháng wěi 長尾cháng wěi 长尾cháng wěi dì dōng 長尾地鶇cháng wěi dì dōng 长尾地鸫cháng wěi féng yè yīng 長尾縫葉鶯cháng wěi féng yè yīng 长尾缝叶莺cháng wěi kuò zuǐ niǎo 長尾闊嘴鳥cháng wěi kuò zuǐ niǎo 长尾阔嘴鸟cháng wěi liáo méi 長尾鷯鶥cháng wěi liáo méi 长尾鹩鹛cháng wěi lín xiāo 長尾林鴞cháng wěi lín xiāo 长尾林鸮cháng wěi qí méi 長尾奇鶥cháng wěi qí méi 长尾奇鹛cháng wěi shān jiāo niǎo 長尾山椒鳥cháng wěi shān jiāo niǎo 长尾山椒鸟cháng wěi yā 長尾鴨cháng wěi yā 长尾鸭cháng wěi yè yīng 長尾夜鷹cháng wěi yè yīng 长尾夜鹰cháng wěi yīng wǔ 長尾鸚鵡cháng wěi yīng wǔ 长尾鹦鹉cháng wěi zéi ōu 長尾賊鷗cháng wěi zéi ōu 长尾贼鸥cháng wěi zhū què 長尾朱雀cháng wěi zhū què 长尾朱雀chè tóu chè wěi 彻头彻尾chè tóu chè wěi 徹頭徹尾chì wěi zào méi 赤尾噪鶥chì wěi zào méi 赤尾噪鹛chuán wěi 船尾Chuán wěi zuò 船尾座chuí zhí wěi yì 垂直尾翼cí wěi 詞尾cí wěi 词尾cóng tóu dào wěi 从头到尾cóng tóu dào wěi 從頭到尾dà pán wěi 大盘尾dà pán wěi 大盤尾dàn wěi wēng yīng 淡尾鶲鶯dàn wěi wēng yīng 淡尾鹟莺dī wěi qì pái fàng 低尾气排放dī wěi qì pái fàng 低尾氣排放diào chē wěi 吊車尾diào chē wěi 吊车尾duǎn wěi ǎi dài shǔ 短尾矮袋鼠duǎn wěi hù 短尾鸌duǎn wěi hù 短尾鹱duǎn wěi jiāo méi 短尾鷦鶥duǎn wěi jiāo méi 短尾鹪鹛duǎn wěi liáo méi 短尾鷯鶥duǎn wěi liáo méi 短尾鹩鹛duǎn wěi xìn tiān wēng 短尾信天翁duǎn wěi yā què 短尾鴉雀duǎn wěi yā què 短尾鸦雀duǎn wěi yīng wǔ 短尾鸚鵡duǎn wěi yīng wǔ 短尾鹦鹉duǎn wěi zéi ōu 短尾賊鷗duǎn wěi zéi ōu 短尾贼鸥duì wěi 队尾duì wěi 隊尾fà guān juǎn wěi 发冠卷尾fà guān juǎn wěi 髮冠卷尾fāng wěi wēng 方尾鶲fāng wěi wēng 方尾鹟fèng wěi yú 凤尾鱼fèng wěi yú 鳳尾魚gōu zuǐ yuán wěi hù 鉤嘴圓尾鸌gōu zuǐ yuán wěi hù 钩嘴圆尾鹱gǒu wěi xù diāo 狗尾續貂gǒu wěi xù diāo 狗尾续貂gǔ tóng sè juǎn wěi 古銅色卷尾gǔ tóng sè juǎn wěi 古铜色卷尾Guī wěi shì 龜尾市Guī wěi shì 龟尾市guī xiào biē wú wěi 龜笑鱉無尾guī xiào biē wú wěi 龟笑鳖无尾hè chì chā wěi hǎi yàn 褐翅叉尾海燕Hè lán Shān hóng wěi qú 賀蘭山紅尾鴝Hè lán Shān hóng wěi qú 贺兰山红尾鸲hēi bèi yàn wěi 黑背燕尾hēi chā wěi hǎi yàn 黑叉尾海燕hēi cháng wěi zhì 黑長尾雉hēi cháng wěi zhì 黑长尾雉hēi hóu hóng wěi qú 黑喉紅尾鴝hēi hóu hóng wěi qú 黑喉红尾鸲hēi jǐng cháng wěi zhì 黑頸長尾雉hēi jǐng cháng wěi zhì 黑颈长尾雉hēi juǎn wěi 黑卷尾hēi méi cháng wěi shān què 黑眉長尾山雀hēi méi cháng wěi shān què 黑眉长尾山雀hēi wěi chéng yù 黑尾塍鷸hēi wěi chéng yù 黑尾塍鹬hēi wěi dì yā 黑尾地鴉hēi wěi dì yā 黑尾地鸦hēi wěi là zuǐ què 黑尾蜡嘴雀hēi wěi là zuǐ què 黑尾蠟嘴雀hēi wěi ōu 黑尾鷗hēi wěi ōu 黑尾鸥hóng bèi hóng wěi qú 紅背紅尾鴝hóng bèi hóng wěi qú 红背红尾鸲hóng fù hóng wěi qú 紅腹紅尾鴝hóng fù hóng wěi qú 红腹红尾鸲hóng tóu cháng wěi shān què 紅頭長尾山雀hóng tóu cháng wěi shān què 红头长尾山雀hóng wěi bó láo 紅尾伯勞hóng wěi bó láo 红尾伯劳hóng wěi dōng 紅尾鶇hóng wěi dōng 红尾鸫hóng wěi gē qú 紅尾歌鴝hóng wěi gē qú 红尾歌鸲hóng wěi méng 紅尾鸏hóng wěi méng 红尾鹲hóng wěi shuǐ qú 紅尾水鴝hóng wěi shuǐ qú 红尾水鸲hóng xié lán wěi qú 紅脅藍尾鴝hóng xié lán wěi qú 红胁蓝尾鸲hú li wěi ba 狐狸尾巴hǔ tóu shé wěi 虎头蛇尾hǔ tóu shé wěi 虎頭蛇尾Hǔ wěi 虎尾hǔ wěi chūn bīng 虎尾春冰Hǔ wěi zhèn 虎尾鎮Hǔ wěi zhèn 虎尾镇huā wěi zhēn jī 花尾榛雞huā wěi zhēn jī 花尾榛鸡huáng fù shàn wěi wēng 黃腹扇尾鶲huáng fù shàn wěi wēng 黄腹扇尾鹟huī bèi yàn wěi 灰背燕尾huī hóu zhēn wěi yǔ yàn 灰喉針尾雨燕huī hóu zhēn wěi yǔ yàn 灰喉针尾雨燕huī juǎn wěi 灰卷尾huī wěi piāo yù 灰尾漂鷸huī wěi piāo yù 灰尾漂鹬huǒ wěi lǜ méi 火尾綠鶥huǒ wěi lǜ méi 火尾绿鹛huǒ wěi tài yáng niǎo 火尾太阳鸟huǒ wěi tài yáng niǎo 火尾太陽鳥huǒ wěi xī méi 火尾希鶥huǒ wěi xī méi 火尾希鹛jī wěi 机尾jī wěi 機尾jī wěi jiǔ 雞尾酒jī wěi jiǔ 鸡尾酒jí xìng lán wěi yán 急性闌尾炎jí xìng lán wěi yán 急性阑尾炎jiā qǐ wěi ba 夹起尾巴jiā qǐ wěi ba 夾起尾巴jiā wěi ba 夹尾巴jiā wěi ba 夾尾巴jiān wěi bīn yù 尖尾滨鹬jiān wěi bīn yù 尖尾濱鷸jiāo wěi 交尾jiē tóu xiàng wěi 街头巷尾jiē tóu xiàng wěi 街頭巷尾jiē wěi cí 接尾詞jiē wěi cí 接尾词jié wěi 截尾jié wěi 結尾jié wěi 结尾jīn tóu shàn wěi yīng 金头扇尾莺jīn tóu shàn wěi yīng 金頭扇尾鶯jiǔ wěi guī 九尾龜jiǔ wěi guī 九尾龟jiǔ wěi hú 九尾狐jù shé wěi 巨蛇尾juǎn wěi hóu 卷尾猴kuān wěi shù yīng 宽尾树莺kuān wěi shù yīng 寬尾樹鶯lán é hóng wěi qú 蓝额红尾鸲lán é hóng wěi qú 藍額紅尾鴝lán tóu hóng wěi qú 蓝头红尾鸲lán tóu hóng wěi qú 藍頭紅尾鴝lán wěi 闌尾lán wěi 阑尾lán wěi qiē chú shù 闌尾切除術lán wěi qiē chú shù 阑尾切除术lán wěi yán 闌尾炎lán wěi yán 阑尾炎lán yāo duǎn wěi yīng wǔ 蓝腰短尾鹦鹉lán yāo duǎn wěi yīng wǔ 藍腰短尾鸚鵡làn wěi 烂尾làn wěi 爛尾lǎo shǔ wěi ba 老鼠尾巴liú wěi ba 留尾巴lóng tóu shé wěi 龍頭蛇尾lóng tóu shé wěi 龙头蛇尾lǘ wěi 閭尾lǘ wěi 闾尾lǜ wěi hóng zhì 綠尾虹雉lǜ wěi hóng zhì 绿尾虹雉Mǎ wěi 馬尾Mǎ wěi 马尾mǎ wěi biàn 馬尾辮mǎ wěi biàn 马尾辫mǎ wěi chuān dòu fu , tí bu qǐ lai 馬尾穿豆腐,提不起來mǎ wěi chuān dòu fu , tí bu qǐ lai 马尾穿豆腐,提不起来Mǎ wěi gǎng 馬尾港Mǎ wěi gǎng 马尾港Mǎ wěi jūn gǎng 馬尾軍港Mǎ wěi jūn gǎng 马尾军港Mǎ wěi qū 馬尾區Mǎ wěi qū 马尾区Mǎ wěi shuǐ 馬尾水Mǎ wěi shuǐ 马尾水Mǎ wěi shuǐ shī xué táng 馬尾水師學堂Mǎ wěi shuǐ shī xué táng 马尾水师学堂mǎ wěi sōng 馬尾松mǎ wěi sōng 马尾松mò wěi 末尾Nǎo méng duǎn wěi méi 瑙蒙短尾鶥Nǎo méng duǎn wěi méi 瑙蒙短尾鹛nián wěi 年尾nìng wéi jī tóu , bù wéi fèng wěi 宁为鸡头,不为凤尾nìng wéi jī tóu , bù wéi fèng wěi 寧為雞頭,不為鳳尾nìng zuò jī tóu , bù zuò fèng wěi 宁做鸡头,不做凤尾nìng zuò jī tóu , bù zuò fèng wěi 寧做雞頭,不做鳳尾Ōū Yà hóng wěi qú 欧亚红尾鸲Ōū Yà hóng wěi qú 歐亞紅尾鴝pán wěi shù què 盘尾树鹊pán wěi shù què 盤尾樹鵲pán wěi sī chóng 蟠尾丝虫pán wěi sī chóng 蟠尾絲蟲pán wěi sī chóng zhèng 蟠尾丝虫症pán wěi sī chóng zhèng 蟠尾絲蟲症piàn wěi 片尾qiào wěi ba 翘尾巴qiào wěi ba 翹尾巴Rì běn chā wěi hǎi yàn 日本叉尾海燕sǎo wěi 扫尾sǎo wěi 掃尾shā wěi 煞尾shān wěi shā zhuī 扇尾沙錐shān wěi shā zhuī 扇尾沙锥Shàn wěi 汕尾Shàn wěi shì 汕尾市shī wěi fèi 狮尾狒shī wěi fèi 獅尾狒shōu wěi 收尾shōu wěi yīn 收尾音shǒu wěi 首尾shǒu wěi xiāng jiē 首尾相接shǒu wěi yīn 首尾音shǔ wěi cǎo 鼠尾草shuǎi wěi 甩尾shuǐ píng wěi yì 水平尾翼Sōng wěi 松尾tǎ wěi shù què 塔尾树鹊tǎ wěi shù què 塔尾樹鵲Tián wěi 田尾Tián wěi xiāng 田尾乡Tián wěi xiāng 田尾鄉tuō wěi ba 拖尾巴wěi bā 尾巴wěi ba 尾巴wěi bù 尾部wěi dà bù diào 尾大不掉wěi dēng 尾灯wěi dēng 尾燈wěi gǔ 尾骨wěi jī 尾击wěi jī 尾擊wěi kuǎn 尾款wěi kuàng 尾矿wěi kuàng 尾礦wěi kuàng kù 尾矿库wěi kuàng kù 尾礦庫wěi liú 尾流wěi lǘ gǔ 尾閭骨wěi lǘ gǔ 尾闾骨wěi qī 尾期wěi qí 尾鰭wěi qí 尾鳍wěi qì 尾气wěi qì 尾氣wěi qiàn 尾欠wěi shāo 尾梢wěi shēng 尾声wěi shēng 尾聲wěi shù 尾数wěi shù 尾數wěi shuǐ 尾水wěi shuǐ qú dào 尾水渠道wěi suí 尾随wěi suí 尾隨wěi yá 尾牙wěi yè 尾頁wěi yè 尾页wěi yì 尾翼wěi yīn 尾音wěi yòu 尾蚴wěi yǔ 尾羽wěi yǔ lóng 尾羽龍wěi yǔ lóng 尾羽龙wěi yùn 尾韵wěi yùn 尾韻wěi zhù 尾注wěi zhù 尾註wěi zhuī 尾椎wěi zhuì 尾綴wěi zhuì 尾缀wěi zi 尾子wèi shǒu wèi wěi 畏首畏尾Wú tóu Chǔ wěi 吳頭楚尾Wú tóu Chǔ wěi 吴头楚尾wú wěi xióng 无尾熊wú wěi xióng 無尾熊wú wěi yuán 无尾猿wú wěi yuán 無尾猿xì wěi měng 細尾獴xì wěi měng 细尾獴xiàn wěi yàn 線尾燕xiàn wěi yàn 线尾燕xiǎng wěi shé 响尾蛇xiǎng wěi shé 響尾蛇xiǎo pán wěi 小盘尾xiǎo pán wěi 小盤尾xiǎo yàn wěi 小燕尾xiē wěi bó láo 楔尾伯劳xiē wěi bó láo 楔尾伯勞xiē wěi lǜ jiū 楔尾綠鳩xiē wěi lǜ jiū 楔尾绿鸠xiē wěi ōu 楔尾鷗xiē wěi ōu 楔尾鸥yā zuǐ juǎn wěi 鴉嘴卷尾yā zuǐ juǎn wěi 鸦嘴卷尾yān hēi chā wěi hǎi yàn 烟黑叉尾海燕yān hēi chā wěi hǎi yàn 煙黑叉尾海燕yān wěi dié 燕尾蝶yǎn wěi 眼尾yàn wěi fú 燕尾服yáo tóu bǎi wěi 搖頭擺尾yáo tóu bǎi wěi 摇头摆尾yè wěi hù 曳尾鸌yè wěi hù 曳尾鹱yín hóu cháng wěi shān què 銀喉長尾山雀yín hóu cháng wěi shān què 银喉长尾山雀yín liǎn cháng wěi shān què 銀臉長尾山雀yín liǎn cháng wěi shān què 银脸长尾山雀yǒu tóu wú wěi 有头无尾yǒu tóu wú wěi 有頭無尾yǒu tóu yǒu wěi 有头有尾yǒu tóu yǒu wěi 有頭有尾yú wěi 魚尾yú wěi 鱼尾yú wěi bǎn 魚尾板yú wěi bǎn 鱼尾板yú wěi wén 魚尾紋yú wěi wén 鱼尾纹yǔ wěi 語尾yǔ wěi 语尾yuān wěi 鳶尾yuān wěi 鸢尾yuān wěi huā 鳶尾花yuān wěi huā 鸢尾花yuè wěi 月尾yún nán bái bān wěi liǔ yīng 云南白斑尾柳莺yún nán bái bān wěi liǔ yīng 雲南白斑尾柳鶯yùn wěi 韵尾yùn wěi 韻尾zhǎo zé dà wěi yīng 沼泽大尾莺zhǎo zé dà wěi yīng 沼澤大尾鶯zhě hóng wěi qú 赭紅尾鴝zhě hóng wěi qú 赭红尾鸲zhēn wěi lǜ jiū 針尾綠鳩zhēn wěi lǜ jiū 针尾绿鸠zhēn wěi shā zhuī 針尾沙錐zhēn wěi shā zhuī 针尾沙锥zhēn wěi yā 針尾鴨zhēn wěi yā 针尾鸭zhū wěi ba 猪尾巴zhū wěi ba 豬尾巴zhǔ wěi 麈尾zhuī wěi 追尾zì wěi 字尾zōng é cháng wěi shān què 棕額長尾山雀zōng é cháng wěi shān què 棕额长尾山雀zōng shàn wěi yīng 棕扇尾莺zōng shàn wěi yīng 棕扇尾鶯zōng wěi bó láo 棕尾伯劳zōng wěi bó láo 棕尾伯勞zōng wěi hè wēng 棕尾褐鶲zōng wěi hè wēng 棕尾褐鹟zōng wěi hóng zhì 棕尾虹雉zōng wěi kuáng 棕尾鵟

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. cái đuôi
2. theo sau

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Đuôi. ◎Như: “ngư vĩ” 魚尾 đuôi cá.
2. (Danh) Phần cuối. ◎Như: “niên vĩ” 年尾 cuối năm, “thủ vĩ bất ứng” 首尾不應 đầu cuối chẳng ứng nhau.
3. (Danh) Sao “Vĩ”, một ngôi sao trong nhị thập bát tú.
4. (Danh) Lượng từ: đơn vị đếm số con cá. ◎Như: “nhất vĩ ngư” 一尾魚 một con cá.
5. (Tính) Thuộc về phần cuối, phía sau. ◎Như: “vĩ thanh” 尾聲 đoạn nhạc cuối.
6. (Tính) Lẻ, còn lại. ◎Như: “vĩ số” 尾數 số lẻ, “vĩ khoản” 尾款 khoản tiền còn dư lại.
7. (Động) Đuổi theo sau. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Tân lang xuất, kiến tân phụ huyễn trang, xu chuyển xá hậu. Nghi nhi vĩ chi” 新郎出, 見新婦炫裝, 趨轉舍後. 疑而尾之 (Tân lang 新郎) Chú rể ra, thấy cô dâu trang phục lộng lẫy, rảo bước quành ra sau nhà, sinh nghi nên theo sau.
8. (Động) Chim muông giao phối. ◇Liệt Tử 列子: “Hùng thư tại tiền, tư vĩ thành quần” 雄雌在前, 孳尾成群 (Hoàng đế 黃帝) Con trống con mái từ trước, giao phối sinh sôi thành bầy.

Từ điển Trung-Anh

(1) horse's tail
(2) pointed posterior section of a locust etc