Có 1 kết quả:

wěi shāo

1/1

wěi shāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the tip
(2) the end
(3) the very end