Có 1 kết quả:

wěi qì

1/1

wěi qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) exhaust (i.e. waste gas from engine)
(2) emissions