Có 1 kết quả:

wěi yǔ

1/1

wěi yǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

tail feathers