Có 1 kết quả:

wěi bù

1/1

wěi bù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) back part
(2) rear or tail section