Có 1 kết quả:

wěi suí

1/1

wěi suí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to tail behind
(2) to tag along
(3) to follow on the heels of