Có 1 kết quả:

wěi qí

1/1

wěi qí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

tail or caudal fin