Có 1 kết quả:

niào niào

1/1

niào niào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to pee