Có 1 kết quả:

niào jí

1/1

niào jí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

urinary urgency