Có 1 kết quả:

suī yàng

1/1

suī yàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) urine
(2) urine sample