Có 1 kết quả:

niào dú zhèng

1/1

niào dú zhèng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

uremia (medicine)