Có 1 kết quả:

suī pao

1/1

suī pao

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (dialect) bladder
(2) to urinate