Có 1 kết quả:

niào yè

1/1

niào yè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

urine