Có 1 kết quả:

niào kàng

1/1

niào kàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

bed-wetting