Có 1 kết quả:

niào shēng zhí guǎn dào

1/1

Từ điển Trung-Anh

urinogenital tract